[Font : 15 ]
| |
ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทยังมีหน้าที่ ต้องทําการศึกษา

ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทยังมีหน้าที่ ต้องทำการศึกษาPTC106

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไม่รู้ไม่เห็น ซึ่งชรามรณะ ... ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ .... ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ, .ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ, ตามที่เป็นจริง ; เขาพึงทำการศึกษา เพื่อให้รู้ ในชรามรณะ .... ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะ, .... ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ, .... ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ, ตามที่เป็นจริง, ดังนี้.

(ในกรณีแห่งบทว่า ชาติ .. ภพ .. อุปาทาน .. ตัณหา .. เวทนา .. ผัสสะ .. สฬายตนะ .. นามรูป .. วิญญาณ .. ก็มีคำตรัสอย่างเดียวกันกับคำตรัส ของบทว่า ชรามรณะ ข้างบนนี้ ตรงกันทุกตัวอักษร ต่างกันแต่ชื่อของสิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณา จนกระทั่งถึงบทสุดท้าย อันเกี่ยวกับ สังขาร ดังที่มีอยู่ต่อไปข้างล่างนี้:-)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคล เมื่อไม่รู้ไม่เห็น ซึ่งสังขารทั้งหลาย, ... ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร, ... ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขาร, ... ซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร, ตามที่เป็นจริง ; เขาพึงทำการศึกษา เพื่อให้รู้ ในสังขารทั้งหลาย, .... ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขาร, .... ในความดับไม่เหลือแห่งสังขาร, .... ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขาร, ตามที่เป็นจริง, ดังนี้.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ