[Font : 15 ]
| |
ความลับของธาตุ 4 |  

ภิกษุ ท.! ถาหาก รสอรอย ในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุ ก็ดี และวาโยธาตุ ก็ดี นี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมกําหนัดยิน ดีนัก ในปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุนี้. ภิกษุ ท .! แตเพราะเหตุที่รสอรอย ในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดี และวาโยธาตุก็ดี มีอยูแล สัตวทั้งหลาย จึงกําหนัดยินดีนัก ในปฐวีธาตุ อาโปธาตุเตโชธาตุ และวาโยธาต

ภิกษุ ท.! ถาหาก โทษ ในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดีและวาโยธาตุก็ดี นี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไมเบื่อหนายในปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุนี้. ภิกษุ ท.! แตเพราะเหตุที่โทษในปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดี และวาโยธาตุก็ดีมีอยูแล สัตวทั้งหลาย จึงเบื่อหนาย ในปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ.

ภิกษุ ท.! ถาหาก อุบายเครื่องออกไปพนได จากปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดี เตโชธาตุก็ดี และวาโยธาตุก็ดี นี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัตวทั้งหลายก็จะไมออกไปพนไดจากปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุนี้. ภิกษุ ท.! แตเพราะเหตุที่ อุบายเครื่องออกไปพนไดจากปฐวีธาตุก็ดี อาโปธาตุก็ดีเตโชธาตุก็ดี และวาโยธาตุก็ดี มีอยู่แล สัตวทั้งหลาย จึงออกไปพนไดจากปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ.

- นิทาน. สํ. 16/205/408.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง