[Font : 15 ]
| |
ธรรมสโมธาน : การประชุมธรรมทั้งปวงลงในความไม่ยึดมั่น

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 9/2505

เรื่อง

ธรรมสโมธาน: การประชุมธรรม-

-ทั้งปวงลงในความไม่ยึดมั่น

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

6 กรกฎาคม 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในการบรรยายครั้งที่เก้านี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า ธรรมสโมธาน ซึ่งคงจะเป็นคำใหม่หรือแปลกหูสำหรับท่านทั้งหลาย แต่ก็ควรจะได้ยินหรือเข้าใจไว้ คำว่าสโมธาน แปลว่า ประชุม รวมกันหมด ; เอามารวมกันหมดเพื่อจะดูว่า อะไรเป็นอย่างไร จนอาจจะเห็นถึงชนิด ถึงประเภท ถึงขอบเขต ถึงลักษณะต่างๆ ที่เราอาจจะจัดมันเป็นชนิดเป็นพวก เป็นอะไรได้ แล้วก็ช่วยให้รู้จักลึกซึ้งถึงหัวใจหรือความหมายอันลึกของมัน การกระทำอย่างนี้เรานิยมเรียกกันง่ายๆ สั้นๆ ว่า ธรรมสโมธาน.

ขอทบทวนถึงการบรรยายที่แล้วมาเพื่อเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ว่าครั้งก่อนๆ นั้นเราได้กล่าวถึง ธรรมะในหลักทั่วไปคล้ายๆ กับเราดูจากข้างบนอย่างคร่าวๆ แล้วถัดมาเราได้ดูที่รากฐาน – ธรรมโดยรากฐาน ; แล้วต่อมาเราได้ดูกันถึงธรรมะเฉพาะ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ