[Font : 15 ]
| |
ทรงมีคณะสาวกซึ่งมีปาฏิหาริย์ |  

พราหมณ์! ปาฏิหาริย์ 3 อย่างมีอยู่. 3 อย่างคืออะไรบ้าง? คืออิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสสนีปาฏิหาริย์.

พราหมณ์ ! อิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างไร? คือคนบางคนในโลกนี้กระทำอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆ : ผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคน หลายคนเป็นคนเดียว,ทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้ง ทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบัง, ไปได้ไม่ขัดข้อง ผ่านทะลุฝาทะลุกำแพง ทะลุภูเขา ดุจไปในอากาศว่าง ๆ, ผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำ, เดินไปได้เหนือน้ำ เหมือนเดินบนแผ่นดิน, ไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีก ทั้งที่ยังนั่งสมาธิ คู้บัลลังก์, ลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อานุภาพมาก ได้ด้วยฝ่ามือ, และแสดงอำนาจทางกาย เป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้. พราหมณ์ ! นี้แล อิทธิปาฏิหาริย์.

พราหมณ์ ! อาเทสนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างไร? คือคนบางคนในโลกนี้โดยอาศัยนิมิต ย่อมทายใจคนว่า "ใจของท่านเป็นอย่างนี้, ใจของท่านมีประการอย่างนี้, ความคิดของท่านมีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ๆ", แม้เขาทายมากเท่าไร ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย. บางคนฟังเสียงของมนุษย์หรือของอมนุษย์หรือของเทวดาแล้วทายใจคนว่า "ใจของท่านเป็นอย่างนี้, ใจของท่านมีประการอย่างนี้, ความคิดของท่านมีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ๆ", แม้เขาทายมากเท่าไร ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย.บางคนฟังเสียงแห่งวิตกวิจารของบุคคลที่กำลังวิตกวิจารอยู่ แล้วทายใจคนว่า "ใจของท่านเป็นอย่างนี้, ใจของท่าน มีประการอย่างนี้, ความคิดของท่านมีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ๆ". แม้เขาทายมากเท่าไร ก็ถูกหมดไม่มีผิดเลย. บางคนกำหนดใจของผู้เข้าสมาธิอันไม่มีวิตกวิจาร ด้วยใจของตนแล้วรู้ว่า "มโนสังขารอันท่านผู้นี้ตั้งไว้เช่นใด, ในลำดับแห่งจิตนี้ จักเกิดวิตกชื่อโน้น" ดังนี้, แม้เขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมด ไม่มีผิดเลย. พราหมณ์! นี้แล อาเทสนาปาฏิหาริย์.

พราหมณ์! อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นอย่างไร? คือคนบางคนย่อมทำการพร่ำสอนว่า "ท่านทั้งหลายจงตรึกอย่างนี้ๆ อย่าตรึกอย่างนั้นๆ, จงทำในใจอย่างนี้ๆ อย่าทำในใจอย่างนั้นๆ, จงเว้นสิ่งนี้ๆเสีย, จงทำสิ่งนี้ๆ อยู่เป็นประจำ"ดังนี้. พราหมณ์! นี้แล อนุสาสนีปาฏิหาริย์.

พราหมณ์ทูลถามว่า "ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ! เว้นพระโคดมเสีย, ภิกษุอื่นสักรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ 3 นี้ มีอยู่หรือ?"

พราหมณ์! มีไม่ใช่ร้อยเดียว ไม่ใช่สองร้อย ไม่ใช่สามร้อย ไม่ใช่สี่ร้อย ไม่ใช่ห้าร้อย มีมากกว่านั้นอีกที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ 3 นี้.

"ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ! ก็เดี๋ยวนี้ ภิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเล่า?"

พราหมณ์ ! อยู่ในภิกษุสงฆ์หมู่นี้เอง.

- บาลี ติก. อํ. 20/217/500. ตรัสแก่สังคารวพราหมณ์, ณ ที่แห่งหนึ่ง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง