[Font : 15 ]
| |
ทรงมีอาหารบริสุทธิ์แม้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ |  

ชีวกะ! ผู้ใด ทำการฆ่าสัตว์มีชีวิต อุทิศตถาคตหรือสาวกของตถาคตอยู่แล; ผู้นั้น ย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก โดยฐานะ 5 ประการ คือข้อที่ :

บุคคลนั้น กล่าวอย่างนี้ว่า "ท่านจงไปนำสัตว์ชื่อนั้นมา" ดังนี้; เขาย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก โดยฐานะที่ 1 นี้.

สัตว์นั้น เมื่อเขาผูกคอนำมาอยู่ ย่อมเสวยซึ่งทุกข์โทมนัส; บุคคลนั้นย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก โดยฐานะที่ 2 นี้.

บุคคลนั้น กล่าวอย่างนี้ว่า "ท่านจงไป, จงเตรียมซึ่งสัตว์มีชีวิต" ดังนี้;เขาย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก โดยฐานะที่ 3 นี้.

สัตว์นั้น เมื่อถูกเตรียมอยู่ ย่อมเสวยซึ่งทุกข์โทมนัส; บุคคลนั้นย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมาก โดยฐานะที่ 4 นี้.

บุคคลนั้น ชื่อว่าย่อมยังตถาคตหรือสาวกของตถาคตให้ยินดี ด้วยสิ่งอันเป็นอกัปปิยะ; เขาย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญอันเป็นอันมาก โดยฐานะที่ 5 นี้.

ชีวกะ! ผู้ใด ทำการฆ่าสัตว์มีชีวิต อุทิศตถาคตหรือสาวกของตถาคตอยู่;ผู้นั้น ย่อมประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นมาก โดยฐานะ 5 ประการ เหล่านี้แล.

ครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า "น่าอัศจรรย์ พระเจ้าข้า! ไม่เคยมีแล้ว พระเจ้าข้า! : พระเจ้า! ภิกษุ ท. ย่อมฉันอาหารอันสมควรหนอ; พระเจ้าข้า! ภิกษุ ท. ย่อมฉันอาหารอันหาโทษมิได้ หนอ...".

- บาลี ชีวกสูตร ม.ม. 13/52/60. ตรัสแก่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ที่สวนมะม่วง นอกเมืองราชคฤห์


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง