[Font : 15 ]
| |
สัญญามีธรรมดาแปรปรวน |  

ภิกษุ ท.! สัญญาในรูป เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญญาในเสียง เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญญาในกลิ่น เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญญาในรส เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญญาในโผฎฐัพพะ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวนมีความเปนโดยอยางอื่นได;

ภิกษุ ท.! สัญญาในธรรมารมณ เปนของไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนโดยอยางอื่นได แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/280/474.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง