[Font : 15 ]
| |
ทรงแสดงหนทางที่ผู้ปฏิบัติตามแล้ว จะเห็นได้เองว่าถูกต้อง |  

กัสสปะ! หนทางมีอยู่ ปฎปทามีอยู่ ซึ่งผู้ปฎิบัติตามนั้นแล้ว จักรู้ได้เอง จักเห็นได้เองทีเดียวว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีปรกติกล่าวถูกต้องตามกาลกล่าวถูกต้องตามที่เป็นจริง กล่าวโดยอรรถ กล่าวโดยธรรม กล่าวโดยวินัย ดังนี้.

กัสสปะ! หนทางนั้นเป็นอย่างไรเล่า? ปฎิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่า?หนทางนั้น คือ หนทางอันประเสริฐ ประกอบด้วยองค์แปดประการ ได้แก่สิ่งเหล่านี้ คือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ การพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบ ความพากเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ.

กัสสปะ! นี้แลเป็นหนทาง เป็นปฎิปทา ซึ่งผู้ปฎิบัติตามนั้นแล้ว จักรู้ได้เอง จักเห็นได้เองทีเดียว ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีปรกติ กล่าวถูกต้องตามกาลกล่าวถูกต้องตามที่เป็นจริง กล่าวโดยอรรถกล่าวโดยธรรม กล่าวโดยวินัย ดังนี้.

- บาลี มหาสีหนาทสูตร สี.ที. 8/208/265. ตรัสแก่อเจลกัสสปะ ที่กัณณกถลมิคทายวันใกล้เมืองอุชุญญา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง