[Font : 15 ]
| |
ทิ้งเสียนั่นแหละ กลับจะเป็นประโยชน์ |  

ภิกษุ ท. ! สิ่งใด ไม่ใช่ของเธอ, สิ่งนั้น จงละมันเสีย ; สิ่งนั้น อันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ. ภิกษุ ท. ! อะไรเล่า ที่ไม่ใช่ของเธอ ?

ภิกษุ ท. ! จักษุไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย ; จักษุนั้นอันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ.

( ในกรณีแห่ง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และมโน ก็ได้ตรัสต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกัน ).

ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือน อะไร ๆ ในแคว้นนี้ ที่เป็นหญ้าเป็นไม้ เป็นกิ่งไม้ เป็นใบไม้ ที่คนเขาขนไปทิ้ง หรือเผาเสีย หรือทำตามปัจจัย ; พวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไป หรือเผาเรา หรือทำแก่เราตามปัจจัยของเขา ? “ไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย พระเจ้าข้า !” เพราะเหตุไรเล่า ? “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เพราะเหตุว่า ความรู้สึกว่าตัวตน (อตฺตา) ของตน (อตฺตนิยา) ของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าข้า !”

ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น : จักษุ …. โสตะ …. ฆานะ …. ชิวหา …. กายะ …. มโน ไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ แล.

- สฬา. สํ. 18/161/219.

[ สำหรับสิ่งที่เรียกว่า “ไม่ใช่ของเธอ” นั้น ในสูตรอื่น (18/162/220) ทรงแสดงด้วย อายตนะภายนอก 6 คือ รูปะ …. สัททะ …. คันธะ …. รสะ …. โผฏฐัพพะ …. ธัมมารัมมณะ ดังนี้ก็มี ; ในสูตรอื่นอีก (12/279/287 ; 17/42/71 - 72.) ทรงแสดงด้วย เบญจขันธ์ คือ รูป …. เวทนา …. สัญญา …. สังขาร …. วิญญาณ ดังนี้ก็มี ; ในสูตรอื่นอีก (18/100/149) ทรงแสดงด้วย อายตนิกธรรม 5 หมวด คืออายตนะภายใน 6 …. อายตนะภายนอก 6 …. วิญญาณ 6 …. สัมผัส 6 …. เวทนา 6, รวมเป็น 30 ดังนี้ก็มี ].


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง