[Font : 15 ]
| |
อาการที่ทรงแสดงธรรม |  

ภิกษุ ท.! เราย่อมแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่ง, เราย่อมแสดงธรรมมีเหตุผลพร้อม มิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อม, เราย่อมแสดงธรรมมีความน่าอัศจรรย์ (น่าทึ่ง) มิใช่ไม่มีอัศจรรย์.

ภิกษุ ท. ! เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง มีเหตุผลพร้อม มีความน่าอัศจรรย์, มิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่ง ไม่มีเหตุผล ไม่มีความน่าอัศจรรย์อยู่ดังนี้ โอวาท ก็เป็นสิ่งที่ใครๆ ควรทำตาม, อนุสาสนี ก็เป็นสิ่งที่ใครๆ ควรทำตาม.

ภิกษุ ท.! พอละ เพื่อความยินดี ความอิ่มเอิบใจ ความโสมนัสแก่พวกเธอทั้งหลาย ว่า "พระผู้มีพระภาค เป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า, พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาค ตรัสดีแล้ว, พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีแล้ว" ดังนี้.

- บาลี ติก. อํ. 20/356/565. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่โคตมกเจดีย์ เวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง