[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของอุบาลีคหบดี บุรพนิครนถ์ : ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณ 100 ประการ |  

ดูก่อนท่านผู้เจริญ! ขอท่านจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าเถิด : ข้าพเจ้านั้น เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์ใด; พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น :-

(1) เป็นนักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา,

(2) เป็นผู้ปราศจากแล้วจากโมหะ,

(3) เป็นผู้มีเสาเขื่อนเครื่องตรึงจิตอันหักแล้ว,

(4) เป็นผู้มีชัยชนะอันวิชิตแล้ว,

(5) เป็นผู้ปราศจากแล้วจากสิ่งคับแค้นสะเทือนใจ,

(6) เป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอด้วยดี,

(7) เป็นผู้มีปรกติภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพุทธะ,

(8) เป็นผู้มีปัญญาเครื่องยังประโยชน์ให้สำเร็จ,

(9) เป็นผู้ข้ามไปได้แล้วซึ่งวัฏฏสงสารอันขรุขระ,

(10) เป็นผู้ปราศจากแล้วจากมลทินทั้งปวง;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(11) เป็นผู้ไม่มีการถามใครว่าอะไรเป็นอะไร,

(12) เป็นผู้อิ่มแล้วด้วยความอิ่มในธรรมอยู่เสมอ,

(13) เป็นผู้มีเหยื่อในโลกอันทรงคายทิ้งแล้ว,

(14) เป็นผู้มีมุทิตาจิตในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,

(15) เป็นผู้มีสมณภาวะอันทรงกระทำสำเร็จแล้ว,

(16) เป็นผู้ถือกำเนิดแล้วแต่กำเนิดแห่งมนู โดยแท้,

(17) เป็นผู้มีสรีระอันมีในครั้งสุดท้าย,

(18) เป็นผู้เป็นนรชนคือเป็นคนแท้,

(19) เป็นผู้อันใครๆ กระทำอุปมามิได้,

(20) เป็นผู้ปราศจากกิเลสอันพึงเปรียบได้ด้วยธุลี;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(21) เป็นผู้หมดสิ้นแล้วจากความสงสัยทั้งปวง,

(22) เป็นผู้นำสัตว์สู่ภาพอันวิเศษ,

(23) เป็นผู้มีปัญญาเครื่องตัดกิเวลดุจหญ้าคาเสียได้,

(24) เป็นสารถีอันประเสริฐกว่าสารถีทั้งหลาย,

(25) เป็นผู้ไม่มีใครยิ่งกว่าโดยคุณธรรมทั้งปวง,

(26) เป็นผู้มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจของสัตว์ทั้งปวง,

(27) เป็นผู้มีกังขาเครื่องข้องใจอันทรงนำออกแล้วหมดสิ้น,

(28) เป็นผู้กระทำซึ่งความสว่างแก่ปวงสัตว์,

(29) เป็นผู้ตัดแล้วซึ่งมานะเครื่องทำความสำคัญมั่นหมาย,

(30) เป็นผู้มีวีรธรรมเครื่องกระทำความแกล้วกล้า;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(31) เป็นผู้เป็นยอดมนุษย์ แห่งมนุษย์ทั้งหลาย,

(32) เป็นผู้มีคุณอันใคร ๆ กำหนดประมาณให้มิได้,

(33) เป็นผู้มีธรรมสภาวะอันลึกซึ้งไม่มีใครหยั่งได้,

(34) เป็นผู้ถึงซึ่งปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนี,

(35) เป็นผู้กระทำความเกษมแก่สรรพสัตว์,

(36) เป็นผู้มีเวทคือญาณเครื่องเจาะแทงซึ่งโมหะ,

(37) เป็นผู้ประดิษฐานอยู่ในธรรม,

(38) เป็นผู้มีพระองค์อันทรงจัดสรรดีแล้ว,

(39) เป็นผู้ล่วงกิเลสอันเป็นเครื่องข้องเสียได้,

(40) เป็นผู้หลุดรอดแล้วจากบ่วงทั้งปวง;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(41) เป็นผู้เป็นดังพระยาช้างตัวประเสริฐ,

(42) เป็นผู้มีการนอนอันสงัดจากการรบกวนแห่งกิเลส,

(43) เป็นผู้มีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพสิ้นสุดแล้ว,

(44) เป็นผู้พ้นพิเศษแล้วจากทุกข์ทั้งปวง,

(45) เป็นผู้มีความคิดเหมาะเจาะเฉพาะเรื่อง,

(46) เป็นผู้มีปัญญาเครื่องทำความเป็นแห่งมุนี,

(47) เป็นผู้มีมานะเป็นดุจธงอันพระองค์ทรงลดลงได้แล้ว,

(48) เป็นผู้ปราศจากแล้วจากราคะ,

(49)

(50) เป็นผู้หมดสิ้นแล้วจากกิเลสเครื่องเหนี่ยวหน่วงให้เนิ่นช้า;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(51) เป็นผู้แสวงหาพบคุณอันใหญ่หลวง องค์ที่ 7,

(52) เป็นผู้ปราศจากแล้วจากความคดโกง,

(53) เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งวิชชาทั้ง 3,

(54) เป็นผู้เป็นพรหมแห่งปวงสัตว์,

(55) เป็นผู้เสร็จจากการอาบการล้างแล้ว,

(56) เป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์ในการกระทำทั้งปวง,

(57) เป็นผู้มีกมลสันดานอันระงับแล้ว,

(58) เป็นผู้ทำลายซึ่งธานีนครแห่งกิเลสทั้งหลาย,

(59)

(60) เป็นผู้เป็นจอมแห่งสัตว์ทั้งปวง;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(61) เป็นผู้ไปพ้นแล้วจากข้าศึกคือกิเลส,

(62) เป็นผู้มีตนอันอบรมถึงที่สุดแล้ว,

(63) เป็นผู้มีธรรมที่ควรบรรลุอันบรรลุแล้ว,

(64) เป็นผู้กระทำซึ่งอรรถะทั้งหลายให้แจ่มแจ้ง,

(65) เป็นผู้มีสติสมบูรณ์อยู่เองในทุกกรณี,

(66) เป็นผู้มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นปรกติ,

(67) เป็นผู้มีจิตไม่แฟบลงด้วยอำนาจแห่งกิเลส,

(68) เป็นผู้มีจิตไม่ฟูขึ้นด้วยอำนาจแห่งกิเลส,

(69) เป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจแห่งกิเลส,

(70) เป็นผู้บรรลุถึงซึ่งความมีอำนาจเหนือกิเลส;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(71) เป็นผู้ไปแล้วโดยชอบ,

(72) เป็นผู้มีการเพ่งพินิจทั้งในสมาธิและปัญญา,

(73) เป็นผู้มีสันดานอันกิเลสตามถึงไม่ได้แล้ว,

(74) เป็นผู้หมดจดแล้วจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวง,

(75) เป็นผู้อันตัณหาและทิฎฐิอาศัยไม่ได้แล้ว,

(76) เป็นผู้ไม่มีความหวาดกลัวในสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกลัว,

(77) เป็นผู้สงัดแล้วจากการรบกวนแห่งกิเลสทั้งปวง,

(78) เป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งธรรมอันเลิศ,

(79) เป็นผู้ข้ามแล้วซึ่งโอฆกันดาร,

(80) เป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ข้ามแล้วซึ่งโอฆะนั้น;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(81) เป็นผู้มีสันดานสงบรำงับแล้ว,

(82) เป็นผู้มีปัญญาอันหนาแน่น,

(83) เป็นผู้มีปัญญาอันใหญ่หลวง,

(84) เป็นผู้ปราศจากแล้วจากโลภะ,

(85) เป็นผู้มีการไปการมาอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,

(86) เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี,

(87) เป็นผู้ไม่มีบุคคลใดเปรียบ,

(88) เป็นบุคคลผู้ไม่มีบุคคลใดเสมอ,

(89) เป็นบุคคลผู้มีญาณอันแกล้วกล้า,

(90) เป็นผู้มีปัญญาละเอียดอ่อน;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น:

(91) เป็นผู้เจาะทะลุข่ายคือตัณหาเครื่องดักสัตว์,

(92) เป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นปรกติ,

(93) เป็นผู้มีกิเลสดุจควันไฟไปปราศแล้ว,

(94) เป็นผู้อันตัณหาและทิฎฐิไม่ฉาบทาได้อีกต่อไป,

(95) เป็นผู้เป็นอาหุเนยยบุคคลควรแก่ของที่เขานำไปบูชา,

(96) เป็นผู้ที่โลกทั้งปวงต้องบูชา,

(97) เป็นบุคคลผู้สูงสุดแห่งบุคคลทั้งหลาย,

(98) เป็นผู้มีคุณอันไม่มีใครวัดได้,

(99) เป็นผู้เป็นมหาบุรุษ,

(100) เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเลิศด้วยเกียรติคุณ;

ข้าพเจ้า เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น; ดังนี้ แล.

- คำของอุบาลีคหบดี ผู้เคยเป็นสาวกของนิคันถนาฎบุตรมาก่อน กล่าวตอบแก่คณะนิครนถ์ว่าเหตุใดเขาจึงเปลี่ยนใจมานับถือพระผู้มีพระภาคเจ้า. ม.ม. 13/77/82.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง