[Font : 15 ]
| |
ไม่รู้ "ความลับ" ของขันธ์ 5 |  

โสณะ! สมณะหรือพราหมณ์พวกใด ย่อมไม่รู้จักลักษณะ ไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้น ไม่รู้จักความดับสนิท ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิท แห่ง รูป; ...เวทนา; ...สัญญา; ...สังขาร; ย่อมไม่รู้จักลักษณะ ไมรูจักเหตุเกิดขึ้น ไมรูจักความดับสนิท ไมรู้จักขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงวิญญาณ;

โสณะ! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณในบรรดาพราหมณ ทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเปนสมณะหรือพราหมณไปไหรือพราหมณ์ไปได้ไม่. หาได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ไม่.

- บาลี พระพุทธภาษิต ชนฺธ. สํ. 17/62/101, ตรัสแก่โสณะคฤหบดีบุตร ที่เวฬุวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง