[Font : 15 ]
| |
คนไม่ทิ้งธรรม |  

ภิกษุ ท.! ในทิศใด พวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำกับน้ำนม มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่; ภิกษุ ท.! ทิศนั้น เป็นผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่างเหน็ดเหนื่อย) จะป่วยกล่าวไปใยถึงการที่เพียงแต่นึกถึง. ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรม 3 อย่างเสียแล้ว และพากันมาถือ กระทำให้มากในธรรม 3 อย่าง. ธรรม 3 อย่างอะไรบ้างเล่า ที่เธอละทิ้งเสียแล้ว? 3 อย่างคือ:-

(1) ความตรึกในทางกาม

(2) ความตรึกในทางมุ่งร้าย

(3) ความตรึกที่ก่อให้เกิดความลำบากแก่ผู้อื่น. ธรรมสามอย่างเหล่านี้แล ที่พวกภิกษุเหล่านั้น ละทิ้งเสียแล้ว.

ก็ธรรม 3 อย่างอะไรบ้าง พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ ทำเพิ่มพูนให้มาก? 3 อย่างคือ:-

(1) ความตรึกในการหลีกออกจากความพันพันในกาม,

(2) ความตรึกในการทำความไม่มุ่งร้าย,

(3) ความตรึกในการไม่ทำคนอื่นให้ลำบาก. ธรรม 3 อย่างเหล่านี้แล ที่พวกภิกษุเหล่านั้นพากันมาถือ กระทำเพิ่มพูนให้มาก.

ภิกษุ ท.! ในทิศใด พวกภิกษุ มีความพร้อมเพรียงกัน มีความบันเทิงต่อกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาท เข้ากันและกันได้สนิทเหมือนน้ำนมกับน้ำ มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่; ภิกษุ ท.! ทิศนั้น เป็นที่ผาสุกแก่เรา แม้ต้องเดินไป (อย่างเหน็ดเหนื่อย) จะปล่วยกล่าวไปไยถึงการที่เพียงแต่นึกถึง. ในกรณีนี้ เราเชื่อแน่แก่ใจว่า เป็นเพราะพวกภิกษุเหล่านั้น ได้ละทิ้งธรรม 3 อย่างเหล่าโน้นเสียแล้ว และพากันมาถือ กระทำให้มากในธรรม 3 อย่างเหล่านี้แทน.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/355/564, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง