[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฎ ที่เหนือกฎทั้งหลาย

- 10 -

เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

ในการบรรยายครั้งที่ 10 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็นกฎ เหนือกฎทั้งปวง. คำว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็นกฎ นี้ ย่อมแสดงอยู่แล้วว่า เรามุ่งหมายจะกล่าวเฉพาะในแง่ที่เป็นกฎ หรือในลักษณะที่เป็นกฎ ; ส่วนที่นอกไปจากความเป็นกฎ กล่าวคือเป็นปรากฎการณ์นั้นยังจะไม่พูดถึง.

คำว่า กฎ กับคำว่า ปรากฎ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน. คำว่า กฎ เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัว เป็นนามธรรม แล้วยังถือกันว่าเป็นนามธรรมยิ่งกว่านามธรรม


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ