[Font : 15 ]
| |
เหตุปัจจัยแห่งวิชชาและวิมุตติ |  

ภิกษุ ท. ! การคบสัปบุรุษ เป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ ;

การฟังสัทธรรม บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสัทธาให้บริบูรณ์ ;

สัทธา บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์ ;

โยนิโสมนสิการ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ;

ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ ;

การสำรวมอินทรีย์ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสุจริต 3 ประการให้บริบูรณ์ ;

สุจริต 3 ประการ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสติปัฏฐาน 4 ประการให้บริบูรณ์ ;

สติปัฏฐาน 4 ประการ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำโพชฌงค์ 7 ประการให้บริบูรณ์ ;

โพชฌงค์ 7 ประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำ วิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.

ภิกษุ ท. ! อาหารแห่งวิชชาและวิมุตตินี้ ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้ และ บริบูรณ์แล้ว ด้วยอาการอย่างนี้.

(ต่อจากนี้ตรัสอุปมาด้วยฝนตกลงในที่สูงแล้วไหลลงมาในที่ต่ำ ย่อมทำให้เต็มบริบูรณ์ต่อ ๆ กันลงมาตามลำดับ จนกระทั่งถึงทะเล).

- ทสก. อํ. 24/123/61.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง