[Font : 15 ]
| |
บรรลุอรหันต์ โดยละมัญญนะ 6 ชนิด |  

ภิกษุ ท.! บุคคล ไม่ละธรรมทั้งหลาย 6 อย่างแล้ว เป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล. ธรรม 6 อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 6 อย่างคือ มานะ (ถือตัว), โอมานะ (แกล้งลดตัว), อติมานะ (ยกตัว), อธิมานะ (ถือตัวจัด), ถัมภะ (หัวตื้อ), อาตินิปาตะ (สำคัญตัวเองว่าเลว). ภิกษุ ท.! บุคคลไม่ละธรรมทั้งหลาย 6 อย่าง เหล่านี้แล้ว เป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.

ภิกษุ ท.! บุคคล ละธรรมทั้งหลาย 6 อย่างแล้ว เป็นผู้ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล. ธรรม 6 อย่าง เหล่าไหนเล่า ? 6 อย่างคือ มานะ โอมานะ อติมานะ อธิมานะ ถัมภะ อตินิปาตะ ภิกษุ ท.! บุคคลละธรรมทั้งหลาย 6 อย่าง เหล่านี้แล้ว เป็นผู้ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล แล.

- ฉกฺก. อํ. 22/479/347.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง