[Font : 15 ]
| |
คืนวันที่มีแต่ "ความมืด" |  

ภิกษุ ท.! คืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างแล้ว, ย่อมผ่านไป โดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเจริญมิได้ 6 อย่างอะไรบ้างเล่า? 6 อย่าง คือ ภิกษุในกรณีนี้:-

(1) มีความต้องการมาจนเป็นทุกข์ เพราะไม่รู้จักพอในเรื่องจีวร, บิณฑบาต, เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริกขาร.

(2) เป็นคนไม่มีศรัทธา

(3) เป็นคนทุศีล

(4) เป็นคนมีสติฟั่นเฟือน

(5) เป็นคนเกียจคร้าน

(6) เป็นคนมีปัญญาทึบ

ภิกษุ ท.! คืนวันของภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 อย่างเหล่านี้แล้ว, ย่อมผ่านไป โดยหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียว หาความเจริญมิได้.

- บาลี พระพุทธภาษิต ฉกฺก. อํ. 22/483/355


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง