[Font : 15 ]
| |
เถระที่ไม่ต้องระวัง |  

กัสสปะ! ภิกษุ แม้เป็นเถระแล้ว แต่เป็นผู้ใคร่ตอ่ไตรสิกขาด้วยตนเอว, สรรเสริญผู้ปฏิบัติในไตรสิกขา, ชักจูงผู้ไม่รักในไตรสิกขา, กล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตรสิกขา ตามเวลาที่ควรแก่การยกย่องตามที่เป็นจริง; กัสสปะ! เราตถาคตสรรเสริญ ภิกษุเถระชนิดนี้.

ข้อนั้นเพราะอะไร? เพราะเหตุว่า ภิกษุเหล่าอื่น รู้ว่า "พระศาสดาสรรเสริญภิกษุชนิดนี้" ก็จะคบหาแต่ภิกษุชนิดนั้น. ภิกษุเหล่าใดคบหาภิกษุเถระชนิดนั้นเข้า ก็จะถือเาภิกษุเถระชนิดนั้น เป็นตัวอย่างสืบไป; การถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้น เป็นตัวอย่าง ย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์และเป็นความสุข แก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นกาลนาน.

กัสสปะ! เพราะเหตุนั้น เราจึงสรรเสริญภิกษุเถระชนิดนี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก.อํ. 20/307/531, ตรัสแก่ท่านพระมหากัสสปะ ที่นิคมของชาวโกศล ชื่อปังกธา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง