[Font : 15 ]
| |
ทรงเรียกร้องให้กระทำกะพระองค์อย่างมิตร |  

อานนท์! พวกเธอจงเรียกร้องกะเรา ในฐานะแห่งความเป็นมิตรอย่าเรียกร้องในฐานะแห่งความเป็นศัตรูเลย. ข้อนั้น จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่พวกเธอ ท. ตลอดกาลนาน.

อานนท์ ! สาวก ท. เรียกร้อยกะศาสดาในฐานะแห่งความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องในฐานะแห่งความเป็นมิตร เป็นอย่างไรเล่า? อานนท์! ในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่สาวก ท. ว่า "สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอ ท. และสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอ ท." ดังนี้เป็นต้น; สาวกแห่งศาสดานั้น ไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึง แต่แกล้งทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาไปเสีย. อานนท์ ! อย่างนี้แล สาวกชื่อว่า ผู้เรียกร้องกะศาสดาในฐานะแห่งความเป็นศัตรู ไม่เรียกร้องในฐานะแห่งความเป็นมิตร.

อานนท์ ! สาวก ท. เรียกร้องกะศาสดาในฐานะแห่งความเป็นมิตรไม่เรียกร้องในฐานะแห่งความเป็นศัตรู เป็นอย่างไรเล่า? อานนท์! ในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว จึงแสดงธรรมแก่สาวก ท. ว่า "สิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอ ท. และสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอ ท." ดังนี้เป็นต้น; สาวกแห่งศาสดานั้น ย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึง และไม่แกล้งทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดา. อานนท์ ! อย่างนี้แล สาวกชื่อว่า ผู้เรียกร้องกะศาสดาในฐานะแห่งความเป็นมิตร ไม่เรียกร้องในฐานะแห่งความเป็นศัตรู.

อานนท์ ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอ ท. จงเรียกร้องเราในฐานะแห่งความเป็นมิตรเถิด อย่าเรียกร้องในฐานะแห่งความเป็นศัตรูเลย. ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่พวกเธอ ท. ตลอดกาลนาน.

อานนท์ ! เราไม่พยายามทำกะพวกเธออย่างทนุถนอม เหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่. อานนท์ ! เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีกไม่มีหยุด. อานนท์! เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีกไม่มีหยุด. ผู้ใดมีแก่นแข็งผู้นั้นจักทนอยู่ได้.

- บาลี มหาสุญญตสูตร อุปริ. ม. 14/244/354. ตรัสแก่พระอานนท์ ที่ฆฏายศากยวิหาร.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง