[Font : 15 ]
| |
ข้อควรกำหนด เกี่ยวกับสังขาร |  

ภิกษุ ท.! สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัยสังขารทั้งหลาย แลวเกิดขึ้น, สุขโสมนัส นี้แล เปน รสอรอย (อัสสาทะ) ของสังขารทั้งหลาย; สังขารั้งหลาย ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แลเปน โทษ (อาทีนพ ) ของสังขารทั้งหลาย; การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในสังขารทั้งหลาย การละเสียได ซึ่งความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจ ในสังขารทั้งหลาย ดวยอุบายใด ๆ, อุบายนี้แล เปน เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากสังขารทั้งหลาย.

- ขนธ.สํ. 17/79/122.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง