[Font : 15 ]
| |
ความปรารถนาอย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้น |  

ภิกษุ ท.! ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น เปนทุกข เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! สัตวทั้งหลาย ผูมีความเกิดเปนธรรมดา ยอมเกิดความปรารถนาขึ้น วา "โอหนอ ! ขอเราไมพึงเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดาและความคิดเกิดเลา ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย" ดังนี้, ขอนี้ไมใชสิ่งที่สัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา; นี้ เรียกวา ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้นเปนทุกข.

ภิกษุ ท.! สัตวทั้งหลาย ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมเกิดความปรารถนาขึ้นวา " โอหนอ! ขอเรา ไมพึงเปนผูมีความแกเปนธรรมดา และความแกเลา ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย" ดังนี้, ขอนี้ ไมใชสิ่งที่สัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา; แมนี้ เรียกวาความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้นเปนทุกข.

ภิกษุ ท.! สัตวทั้งหลาย ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมเกิดความปรารถนาขึ้นวา "โอหนอ ! ขอเรา ไมพึงเปนผูมีความตายเปนธรรมดา และความตายเลา ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย" ดังนี้, ขอนี้ ไม่ใช่สิ่งที่สัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา; แมนี้ เรียกวา ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้นเปนทุกข.

ภิกษุ ท.! สัตวทั้งหลาย ผูมีความโศก ความร่ำไรรําพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เปนธรรมดา ยอมเกิดความปรารถนาขึ้น วา "โอหนอ ! ขอเรา ไมพึงเปนผูมีความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เปนธรรมดา และความโศก ความร่ำไรรำพัน ความทุกขกาย ความทุกขใจ ความคับแคนใจ เลา ก็อยาพึงมีมาถึงเราเลย" ดังนี้, ขอนี้ไมใชสิ่งที่สัตวจะบรรลุไดดวยความปรารถนา; แมนี้เรียกวา ความปรารถนาอยางใดแลวไมไดอยางนั้น เปนทุกข.

- มหา. ที. 10/343/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง