[Font : 15 ]
| |
ฮึ ฮึ กชาติกตา

(สันดานตวาดผู้อื่นว่า “ฮึ ฮึ")

1. พยัญชนะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยพยัญชนะ : คือ ความมีชาติแห่งผู้กล่าวคำตวาดผู้อื่นว่า : ฮี! ฮึ!.

2. อรรถะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยอรรถะ : คือ ความรู้สึกของคนจองหองอวดดี ยกตนข่มท่าน โดยไม่มองดูสถานะของตนเอง ; หรือ หมายถึง บุคคลที่มีกิเลสเช่นนี้.

3. ไวพจน์ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยไวพจน์ : คือ ความยกตัวข่มท่าน, ความจองหอง, ความหยิ่งยโส, ความอวดดี (ซึ่งเราเป็นกันโดยมากเป็นธรรมดานั่นแหละ).

4. องค์ประกอบ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยองค์ประกอบ : คือ มีครบทั้งโลภะ, โทสะ, โมหะ, ในลักษณะท่าทีต่างๆ กันโดยอ้อม.

5. ลักษณะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยลักษณะ : คือ ยกตนข่มผู้อื่น (ซึ่งแม้ผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ก็ยังมีกันอยู่).

6. อาการ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยอาการ : คือ ยกตนด้วยลืมตัว.

7. ประเภท : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยประเภท : มีสอง :

7.1 ทำด้วยความรู้สึกตัวโดยเจตนา.

7.2 ทำอย่างไม่รู้สึกตัวเพราะเป็นปกตินิสัยที่เคยชิน.

8. กฎเกณฑ์ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยกฎเกณฑ์ : คือ การมีสัญชาตญาณทางการยกตัวแห่งการอยากดี, อยากเด่น, อยากอวด, แล้วมีการกระทำไปตามนั้นด้วยอำนาจของภวตัณหา และภวทิฏฐิ.

9. สัจจะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยสัจจะ : คือ บ้าดี, สร้างความเกลียดชัง, ทำลายตัวเอง, แทนที่จะทำลายฝ่ายตรงกันข้าม ; ตามปกติเป็นกิเลสที่เป็นสมบัติประจำตัวของผู้มีอำนาจวาสนา.

10. หน้าที่ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยหน้าที่ : สัตบุรุษ หรือ ผู้มีศีลธรรม หรือ สุภาพบุรุษ : พึงละเว้นเสียโดยเด็ดขาด.

11. อุปมา : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยอุปมา : เปรียบเสมือน; กิ้งก่า หรือ อย่างน้อยก็แมงป่อง.

12. สมุทัย : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยสมุทัย :

12.1 มีกิเลสประเภทโมหะเป็นสมุทัย ; มีชื่อเฉพาะว่า มักขะ (ลบหลู่คุณท่าน), สาเถยยะ (อวดดี), มานะ (ถือตัว), อติมานะ (ดูหมิน).

12.2 ความอยากเด่นดังกว่าผู้อื่น.

13. อัตถังคมะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยอัตถังคมะ : คือ เมื่อพบคู่ปรับที่เหนือกว่า.

14. อัสสาทะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยอัสสาทะ : คือ เป็นอัสสาทะชั้นยาเสพติด, มีรสอร่อยเลิศ, สำหรับบุคคลผู้มีกิเลสประเภทนี้.

15. อาทีนวะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยอาทีนวะ : คือ ทำให้ประสบความพ่ายแพ้ทางกาย, ทางจิต, ทางวิญญาณ, โดยไม่ทันรู้สึกตัว.

16. นิสสรณะ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยนิสสรณะ : จากกิเลสประเภทนี้ : คือ หิริ, โอตตัปปะ, นิวาตะ (ความไม่พองลม), กระทั่งถึงการถอนอุปาทานว่าตัวตนได้หมดสิ้น.

17. ทางปฏิบัติ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยทางปฏิบัติ : เพื่อออกเสียจากกิเลสชื่อนี้ :

17.1 การลดอุปาทานว่ามีตัวตน.

17.2 การลดความเห็นแก่ตนอยู่ตลอดเวลา.

17.3 มีสติในอนัตตานุทิฏฐิอยู่เสมอ.

18. อานิสงส์ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยอานิสงส์ : ของการไม่มีกิเลสชื่อนี้:

18.1 มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ในพระสัทธรรมอยู่ตลอดเวลา.

18.2 ไม่สร้างศัตรู, แต่สร้างมิตรสหายอยู่ตลอดเวลา.

19. หนทางถลำ : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยหนทางถลำ : เข้าสู่กิเลสชื่อนี้ : คือ ความอยากดี, อยากเด่น, อยากดัง, ด้วยอำนาจโมหะอยู่เป็นประจำ.

20. สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้อง : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้อง : เพื่อทางรอด :

20.1 ธรรม 4 เกลอ : คือ สติ, ปัญญา, สัมปชัญญะ, สมาธิ.

20.2 ฆราวาสธรรม 4 : คือ สัจจะ, ทมะ, ขันติ, จาคะ.

21. ภาษาคน - ภาษาธรรม : ฮึ ฮึ กชาติกตา โดยภาษาคน - ภาษาธรรม :

ภาษาคน : เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตา.

ภาษาธรรม : เป็นเรื่องบ้าบัดซบ เป็นที่เกลียดชังตลอดจักรวาล.

ธรรมโฆษณ์ที่แนะนำให้อ่าน

1. ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม 1

2. ธรรมะกับสัญชาตญาณ

3. พุทธิกจริยธรรม

4. ราชภโฏวาท


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง