[Font : 15 ]
| |
การสนทนาเรื่องลัทธิซึ่งสมมติกันว่าเลิศ |  

ภัคควะ! มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัติลัทธิซึ่งสมมติกันว่าเลิศตามแบบแห่งอาจารย์ตนว่า (ใครๆ ล้วนแต่เป็นผู้ที่) อิศวรสร้างขึ้น พรหมสร้างขึ้น.เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น แล้วกล่าวว่า "ได้ยินว่า ท่าน ท. ย่อมบัญญัติลัทธิซึ่งสมมติกันว่าเลิศตามแบบแห่งอาจารย์ตน ว่า "(ใครๆ ล้วนแต่เป็นผู้ที่) อิศวรสร้างขึ้น พรหมสร้างขึ้น" จริงหรือ?" เมื่อถูกถามอย่างนี้ สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยอมรับว่า จริง. เรากล่าวกะสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่อไปว่า "ก็ท่าน ท. ย่อมบัญญัติลัทธิซึ่งสมมติกันว่าเลิศตามแบบแห่งอาจารย์ตน ว่า (ใครๆ ล้วนแต่เป็นผู้ที่) อิศวรสร้างขึ้น พรหมสร้างขึ้น นั้น ด้วยเหตุผลอย่างไร?" เมื่อถูกถามอย่างนี้แล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ชี้แจงไม่ได้ เมื่อชี้แจงไม่ได้ ก็กลับย้อนถามเรานั่นเอง เราถูกถามแล้วก็พยากรณ์...ฯลฯ... (เหตุที่ทำให้เข้าใจผิด).

หมายเหตุ : พระองค์ยังได้เสด็จไปทรงสนทนากับสมณพราหมณ์พวกบัญญัติลัทธิขิฑฑาปโทสิกะ, ลัทธิมโนปโทสิกะ, และลัทธิอธิจจสมุปปันนะ โดยลักษณะอย่างเดียวกัน. สำหรับคำพยากรณ์ของพระองค์นั้น โดยใจความเกี่ยวกับการเกิดก่อนเกิดหลังของสัตว์ผู้เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวก่อนหลังกว่ากัน จนทำให้เกิดการเข้าใจผิด ว่ามีผู้สร้างผูนฤมิต เป็นต้น. (ข้อความโดยละเอียด พึงอ่านดูจากปาฏิกสูตร ปา. ที. 11/30/13-167. - ผู้รวบรวม.

- บาลี ปาฏิกสูตร ปา.ที. 11/30/13. ตรัสแก่ภัคควโคตตปริพพาชก ที่อารามของเขา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง