[Font : 15 ]
| |
มองดูปริทัศน์แห่งชีวิตในทุกแง่ทุกมุม |  

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายธรรมะประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ 7 ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าว ในชุด ธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิม แต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่า มองดูปริทัศน์แห่งชีวิตทุกแง่ทุกมุม.

ขอให้ทบทวนการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่า การบรรยายชุดนี้มุ่งหมายอะไร ? การบรรยายมุ่งหมายจะให้มองเห็นธรรมะ ชนิดที่เรียกว่ารอบด้าน คือมองกันรอบด้าน ด้านบน ด้านล่าง ด้านขวาง ที่จุดศูนย์กลาง, มองอะไรหมดทุกด้าน เรียกว่าปริทัศน์ เราจะมองดูกันโดยปริทัศน์ หรือซึ่งปริทัศน์ ทั้งของธรรมะและชีวิต.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง