[Font : 15 ]
| |
ในแต่ละบริษัท มีอริยสาวกเต็มทุกขั้นตนตามที่ควรจะมี |  

"สำหรับพระโคดมผู้เจริญ จงยกไว้; แต่มี สาวกที่เป็นภิกษุ ของพระโคดมผู้เจริญสักองค์หนึ่งไหม ที่เป็นผู้ กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะ ท. ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงแล้วแลอยู่ ในทิฏฐธรรมนี้?" วัจฉะ! มีอยู่มิใช่ร้อยเดียว มิใช่สองร้อย มิใช่สามร้อย มิใช่สี่ร้อย มิใช่ห้าร้อยแต่ว่ามีมากยิ่งกว่าทีเดียว, ที่เป็นเช่นนั้น.

"สำหรับพระโคดมผู้เจริญ จงยกไว้; สำหรับภิกษุ ท.เหล่านั้นก็ยกไว้; แต่มี สาวิกาที่เป็นภิกษุณี ของพระโคดมผู้เจริญแม้สักองค์หนึ่งไหม ที่เป็นผู้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะ ท. ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงแล้วแลอยู่ ในทิฏฐธรรมนี้?" วัจฉะ! มีอยู่มิใช่ร้อยเดียว มิใช่สองร้อยมิใช่สามร้อย มิใช่สี่ร้อย มิใช่ห้าร้อย แต่ว่ามีมากยิ่งกว่าทีเดียว, ที่เป็นเช่นนั้น.

"สำหรับพระโคดมผู้เจริญ จงยกไว้; สำหรับภิกษุและภิกษุณี ท. เหล่านั้นก็ยกไว้; แต่มีสาวกที่เป็นอุบาสก ของพระโคดมผู้เจริญแม้สักคนหนึ่งไหม ที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาว ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีธรรมดาไม่เวียนกลับจากโลกนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 5?" วัจฉะ! มีอยู่มิใช่ร้อยเดียว มิใช่สองร้อย มิใช่สามร้อย มิใช่สี่ร้อย มิใช่ห้าร้อย แต่ว่ามีมากยิ่งกว่าทีเดียว, ที่เป็นเช่นนั้น.

"สําหรับพระโคดมผู้เจริญ จงยกไว้; สําหรับภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก ท. เหล่านั้น ก็ยกไว้;แต่มี สาวกที่เป็นอุบาสกของพระโคดมผู้เจริญแม้สักคนหนึ่งไหม ที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาว บริโภคกามประพฤติตามคำสอน ประพฤติตรงตามโอวาท เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาเสียได้ ปราศจากความสงสัย ถึงแล้วซึ่งธรรมเป็นเครื่องกระทําความกล้า ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นในคําสอนแห่งศาสดาตน, อยู่?" วัจฉะ ! มีอยู่มิใช่ร้อยเดียว มิใช่สองร้อยมิใช่สามร้อย มิใช่สี่ร้อย มิใช่ห้าร้อย แต่ว่ามีมากยิ่งกว่าทีเดียว, ที่เป็นเช่นนั้น.

"สำหรับพระโคดมผู้เจริญ จงยกไว้; สำหรับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ และอุบาสกผู้บริโภคกาม ท. เหล่านั้น ก็ยกไว้; แต่มี สาวิกาที่เป็นอุบาสิกา ของพระโคดมผู้เจริญแม้สักคนหนึ่งไหม ที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาว ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นโอปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีธรรมดาไม่เวียนกลับจากโลกนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่งโอรัมาคิยสัญโญชน์ 5?" วัจฉะ! มีอยู่มิใช่ร้อยเดียว มิใช่สองร้อย มิใช่สามร้อย มิใช่สี่ร้อย มิใช่ห้าร้อย แต่ว่ามีมากยิ่งกว่าทีเดียว, ที่เป็นเช่นนั้น.

"สำหรับพระโคดมผู้เจริญ จงยกไว้; สำหรับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ อุบาสกผู้บริโภคกาม และอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ท. เหล่านั้น ก็ยกไว้;แต่มี สาวิกาที่เป็นอุบาสิกาของพระโคดมผู้เจริญแม้สักคนหนึ่งไหม ที่เป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวบริโภคกาม ประพฤติตามคำสอน ประพฤติตรงตามโอวาท เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาเสียได้ปราศจากความสงสัย ถึงแล้วซึ่งธรรมเป็นเครื่องกระทำความกล้า ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตน, อยู่?" วัจฉะ! มีอยู่มิใช่ร้อยเดียว มิใช่สองร้อย มิใช่สามร้อย มิใช่สี่ร้อย มิใช่ห้าร้อย แต่ว่ามีมากยิ่งกว่าทีเดียว, ที่เป็นเช่นนั้น.

- บาลี มหาวัจฉโคตตสูตร ม.ม. 13/251/255. ตรัสแก่วัจฉโคตตปริพพาชก ที่เวฬุวัน ใกล้เมืองราชคฤห์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง