[Font : 15 ]
| |
คำบรรยายชุดที่ 1 อบรมรุ่น 2499

ตุลาการิกธรรม

ชุดที่ 1

ว่าด้วย

วิชาที่บอกว่า อะไรเป็นอะไร

บรรยายอบรมผู้ที่จะรับการโปรดเกล้าฯ เป็นตุลาการ

รุ่นปี 2499


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ