[Font : 15 ]
| |
ของแสดงลักษณะความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง) |  

"ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! คําวา 'ทุกขๆ' ดังนี้ เปนคําที่เขากลาวกันอยูทุกขนั้นเปนอยางไร พระเจาขา ?"

ธาระ ! รูป แล เปนทุกข, เวทนา เปนทุกข, สัญญา เปนทุกข, สังขาร ท. เปนทุกข, วิญญาณ เปนทุกข.

ธาระ ! อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร ท. แมในวิญญาณ. ....

- ขนฺธ. สํ. 17/240/381.

(ในสูตรอื่น (17/240/382) ไดตรัสเรียกสิ่งที่เรียกวาทุกข ว่า ทุกขธรรม คือ มีทุกขเปนธรรมดา).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง