[Font : 15 ]
| |
เพลินในเบญจขันธ์ เท่ากับเพลินในทุกข์ |  

ภิกษุ ท .! ผูใด เพลิดเพลินอยูในรูป , ผูนั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยูในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา "ผูใด เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข" ดังนี้ ;

ภิกษุ ท .! ผูใด เพลิดเพลิน อยูในเวทนา, ผูนั้น เทากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา "ผูใด เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข" ดังนี้ ;

ภิกษุ ท .! ผูใด เพลิดเพลินอยูในสัญญา, ผูนั้นเทากับเพลิดเพลินอยูในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา "ผูใด เพลิดเพลินอยูในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข" ดังนี้ ;

ภิกษุ ท.! ผูใด เพลิดเพลินอยูในสังขารทั้งหลาย, ผูนั้น เทากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เปนทุกข. เรากลาววา "ผูใด เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข" ดังนี้ ;

ภิกษุ ท .! ผูใด เพลิดเพลินอยูในวิญญาณ , ผูนั้นเทากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งทีเปนทุกข. เรากลาววา "ผูใด เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เปนทุกข, ผูนั้น ยอมไมหลุดพนไปไดจากทุกข" ดังนี้ แล.

- ขนฺธ สํ. 17/39/64.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง