[Font : 15 ]
| |
(5. พอตัวเพื่อตน แต่ไม่พอตัวเพื่อผู้อื่น) (อีกนัยหนึ่ง) |  

ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 3 ประการ เป็นผู้สามารถ พอตัว ในการช่วยตนเอง แต่ ไม่พอตัวในการช่วยผู้อื่น. 3 ประการ อย่างไรเล่า ? 3 ประการคือ ภิกษุในกรณีนี้ ไม่เป็นผู้จับฉวยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย แต่เขา มีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้ว 1 มีปกติใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้ว 1 รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แต่เขาหาเป็นผู้มีคำพูดไพเราะ กระทำการพูดให้ไพเราะ ประกอบด้วยวาจาแห่งชาวเมืองอันสละสลวย แจ่มใสชัดเจน อาจให้รู้เนื้อความได้ ไม่ และทั้งเขาไม่สามารถชี้แจงชักจูงสพรหมจารีทั้งหลายให้อาจหาญ ร่าเริง 1. ภิกษุ ท. ! ภิกษุประกอบด้วยธรรม 3 ประการเหล่านี้แล เป็นผู้สามารถพอตัวเพื่อตนเอง แต่ไม่พอตัวเพื่อผู้อื่น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง