[Font : 15 ]
| |
สุภาษิตวาจา ในฐานะสัมมาวาจา |  

ภิกษุ ท. ! วาจา อันประกอบด้วยองค์ 5 ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน. องค์ 5 ประการอย่างไรเล่า ? 5 ประการ คือ : -

กล่าวแล้วควรแก่เวลา (กาเลน ภาสิตา โหติ),

กล่าวแล้วตามสัจจ์จริง (สจฺจา ภาสิตา โหติ),

กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน (สณฺหา ภาสิตา โหติ),

กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ (อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา โหติ),

กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิต (เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา โหติ).

ภิกษุ ท. ! วาจา อันประกอบด้วยองค์ 5 ประการเหล่านี้แล เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน.

- ปญฺจก. อํ. 22/271/198.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง