[Font : 15 ]
| |
การเกิดของวิญญาณ เท่ากับการเกิดของทุกข์ |  

ภิกษุ ท.! การเกิดขึ้น การตั้งอยู การเกิดโดยยิ่ง และความปรากฏของวิญญาณทางตา วิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูก วิญญาณทางลิ้น วิญญาณทางกาย และวิญญาณทางใด ๆ นั่นเทากับ เปนการเกิด ขึ้นของทุกข, เปนการตั้งอยูของสิ่งซึ่งมีปรกติเสียดแทงทั้งหลาย, และเปนความปรากฏของชราและมรณะ แล

- ขนฺธ. สํ. 17/284/483.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง