[Font : 15 ]
| |
คำสอนที่ทรงสั่งสอนมากที่สุด |  

"พระโคดมผู้เจริญ ทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไร? อนึ่ง อนุสาสนีของพระโคดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งกลาย, ส่วนมาก มีส่วนคือการจำแนกอย่างไร?"

อัคคิเวสสนะ! เราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้, อนึ่ง อนุสาสนีของเรา ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย, ส่วนมาก มีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้,ว่า "ภิกษุ ท.! รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขาร ท. ไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง. ภิกษุ ท.! รูปไม่ใช่ตน เวทนาไม่ใช่ตน สัญญาไม่ใช่ตนสังขาร ท. ไม่ใช่ตน วิญญาณ ไม่ใช่ตน. สังขาร ท. ทั้งปวงไม่เที่ยง; ธรรม ท.ทั้งปวงไม่ใช่ตน." ดังนี้.

อัคคิเวสสนะ! เราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้แล; อนึ่งอนุสาสนีของเรา ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลาย, ส่วนมาก มีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ ดังนี้.

- บาลี จูฬสัจจกสูตร มู.ม. 12/426/396. ตรัสแก่สัจจกนิครนถบุตร ที่กูฎคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้เมืองเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง