[Font : 15 ]
| |
ผู้หล่นจากศาสนา

ภิกษุ ท.! นักบวช ที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ 4 ประการแล้ว ยอ่มกล่าวได้ว่าเป็นผู้หล่นจากธรรมวินัยนี้. เหตุ 4 ประการอะไรกันเล่า? เหตุ 4 ประการคือ :-

(1) ผู้ที่ไม่ประกอบด้วยศีล อันเป็สเครื่องไปจากข้าศึก012.12 เรียกได้ว่า คนหล่นจากธรรมวินัยนี้

(2) ผู้ที่ไม่ประกอบด้วยสมาธิ อันเป็นเครื่องไปจากข้าศึก เรียกได้ว่า คนหล่นจากธรรมวินัยนี้.

(3) ผู้ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา อันเป็นเครื่องไปจากข้าศึก เรียกได้ว่า คนหล่นจากธรรมวินัยนี้.

(4) ผู้ที่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ อันเป็นเครื่องไปจากข้าศึก เรียกได้ว่า คนหล่นจากธรรมวินัยนี้.

ภิกษุ ท.! นักบวชที่ไม่ประกอบด้วยเหตุ 4 ประการเหล่านี้แล เรียกได้ว่า เป็นผู้หล่นจากธรรมวินัยนี้.

- บาลี พระพุทธภาษิต จตุกฺก. อํ. 21/2/2.

หมวดที่ 6 จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง