[Font : 15 ]
| |
องค์แห่งมรรคที่เป็นเสขะของเสขบุคคล |  

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มีคำกล่าวกันอยู่ว่า ‘เสขะ (บุคคล) เสขะ (บุคคล)’ ดังนี้ ; บุคคลเป็นเสขะ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรเล่า พระเจ้าข้า ?”

ภิกษุ ! บุคคลในกรณีนี้ : -

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ อันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมาสังกัปปะ อันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมาวาจา อันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมากัมมันตะ อันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมาอาชีวะ อันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมาวายามะ อันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมาสติ อันเป็นเสขะ

เป็นผู้ประกอบด้วย สัมมาสมาธิ อันเป็นเสขะ

ภิกษุ ! ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล บุคคลชื่อว่าเป็นเสขะ.

- มหาวาร. สํ. 19/18/51.

(ผู้ศึกษาพึงคำนวณดูเองโดยปฏิปักขนัยว่า จักต้องมีองค์แห่งมรรคที่เป็นอเสขะ ที่เป็นองค์มรรคของพระอรหันต์.)


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง