[Font : 15 ]
| |
เนื้อนาบุญ เกิดจากการไม่ลืมคำปฏิญาณ |  

ภิกษุ ท.! บุคค 8 จำพวกเหล่านี้ เป็นผุ้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ขอต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า. 8 จำพวกอะไรบ้างเล่า? 8 จำพวกคือ:-

(1) พระโสดาบัน.

(2) พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผล.

(3) พระสกทาคามี,

(4) พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล,

(5) พระอนาคามี,

(6) พระผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล.

(7) พระอรหันต์,

(8) พระผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์.

ภิกษุ ท.! บุคคล 8 จำพวกเหล่านี้แล เป็นผุ้ควรแก่ของบูชา ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ของทำบุญ ควรทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า "ผู้ปฏิบัติแล้ว 4 จำพวก และผู้ตั้งอยู่ในผลแล้ว 4 จำพวกนี่แหละ สงฆ์ที่เป็นคนตรง, เป็นผู้ตั้งมั่น แล้วในปัญญาและศีล ย่อมแระทำให้เกิดบุญอื้นเนื่องด้วยอุปธิ024.9 แก่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้มีความต้องการด้วยบุญ กระทำการบูชาอยู่; ทานที่ให้แล้วในสงฆ์ จึงมีผลมาก".

- บาลี พระพุทธภาษิต อฏฐฺก.อํ. 23/301/149, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง