[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของผู้สรรเสริญธรรมเทศนา : ทรงมีธรรมเทศนาเป็นแสงสว่าง |  

พระโคดมผู้เจริญเป็นผู้เกิดก่อนใครทั้งหมด, พระโคดมผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐที่สุด. พระโคดมผู้เจริญ! ธรรทเทศนานั้นไพเราะนัก. ธรรมเทศนานั้นไพเราะนัก ธรรมปริยายเป็นอันมาก ที่พระโคดมผู้เจริญ ทรงประกาศแล้วนี้เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่, เปิดของที่มีสิ่งอื่นปิดไว้, บอกทางแก่คนหลงทาง, หรือว่าจุดไฟไว้ในที่มืด ด้วยหวังว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูปทั้งหลาย, ฉันใดก็ฉันนั้น.

ข้าพระองค์ ขอถึงพระโคดมผู้เจริญนี้ว่าเป็นสรณะ, รวมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ด้วย. ขอพระโคดมผู้เจริญ จงทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่า เป็นอุบาสกผู้ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ จนสิ้นชีวิตจำเดิมแต่วันนี้ไป. อนึ่งขอพระโคดมผู้เจริญ จงอยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชานี้ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย.

- คำของเวรัญชพราหมณ์ ทูลสรรเสริญธรรมเทศนาอของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตามความรู้สึกในหัวใจจริง. มาหวิ. วิ. 1/9/4. การสรรเสริญพระธรรมเทศนาโดยโวหารเช่นนี้ มีทั่วๆ ไป มากแห่งด้วยกัน ในที่นี้ยกเอามาเฉพาะรายแรกที่สุด ที่ปรากฎในพระไตรปิฎก.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง