[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น "พระเป็นเจ้า"

- 4 -

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

การบรรยายเรื่อง อิทัปปัจจยตา ล่วงมาถึงวาระที่ 4 ในวันนี้ และจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็น "พระเจ้า" ดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้ว.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะทบทวน ความมุ่งหมายของการบรรยายเรื่องนี้ ให้เป็นที่แจ่มแจ้งอยู่ในใจของท่านทั้งหลายตลอดไป นับตั้งแต่ข้อที่ว่า เรื่องนี้ซึ่งเป็นหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนานั้น จมหรือนอนจมเป็นหมันอยู่ในพระไตรปิฏก หรือในพระบาลี เป็นส่วนที่ไม่เอามาพูดกันทั้งที่เป็นตัวแท้และเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วย ; และเราก็ได้ตั้งใจกันมาแล้วว่า จักยอมเสียเวลาพูดกันแต่เรื่องนี้ อย่างน้อยก็สักหนึ่งภาคของการบรรยาย ; ดังที่อาตมาได้ตั้งใจแล้วว่า ตลอดภาคมาฆบูชานี้ จะพูดแต่เรื่องนี้


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ