[Font : 15 ]
| |
ม้าพยศ 8 จำพวก |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงม้าพยศ 8 จำพวก และโทษแห่งม้าพยศ 8 จำพวกนั้นด้วย; เราจักแสดงบุรุษพยศ 8 จำพวก และโทษแห่งรุษพยศ 8 จำพวกนั้นด้วย; พวกเธอทั้งหลาย จงฟังในข้อนั้น:-

- บาลี พระพุทธภาษิต อฏฺฐก. อํ. 23/198/104, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง