[Font : 15 ]
| |
ที่เกิดแห่งอาหาร |  

ภิกษุ ท.! อาหาร 4 อย่างเหล่านี้ มีอยู่ เพื่อความตั้งอยู่ได้ของสัตว์ ผู้เกิดแล้วบ้าง เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้กำลังแสวงหาที่เกิด (สัมภเวสี)บ้าง. อาหาร 4 อย่างอะไรเล่า? 4 อย่างคือ อาหารที่ 1 คือ อาหารคำข้าว หยาบก็ตาม ละเอียดก็ตาม, อาหารที่ 2 คือ ผัสสะ, อาหารที่ 3 คือมโนสัญเจตนา(มโนกรรม), อาหารที 4 คือ วิญญาณ; ภิกษุ ท.! อาหารสี่อย่างเหล่านี้แล มีอยู่ เพื่อความตั้งอยู่ได้ของสัตว์ผู้เกิดแล้วบ้าง เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้กำลัง แสวงหาที่เกิดบ้าง

ภิกษุ ท.! ก็อาหาร 4 อย่างเหล่านี้ มีอะไรเป็นเหตุให้เกิด (นิทาน)? มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิด (สมุทัย)? มีอะไรเป็นเครื่องกำเนิด (ชาติกะ)? และมีอะไรเป็นแดนเกิด (ปภพ)? ภิกษุ ท .! อาหาร 4 อย่างเหล่านี้ มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิด, มีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิด, มีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิด, และมีตัณหาเป็นแดนเกิด แล.

- นิทาน. สํง 16/14/28-29.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง