[Font : 15 ]
| |
ก. กรณีกามวิตก |  

ภิกษุ ท. ! กามวิตก (ความตริตรึกในกาม) ย่อมเกิดอย่างมีเหตุให้เกิด ไม่ใช่เกิดอย่างไม่มีเหตุ ให้เกิด: นั้นเป็นอย่างไรล่ะ ?

ภิกษุ ท. ! เพราะอาศัยกามธาตุ จึงเป็นกามสัญญา ;

เพราะอาศัยกามสัญญา จึงเกิดกามสังกัปปะ ;

เพราะอาศัยกามสังกัปปะ จึงเกิดกามฉันทะ ;

เพราะอาศัยกามฉันทะ เกิดจึงกามปริฬาหะ (ความเร่าร้อน เพื่อจะได้กาม) ;

เพราะอาศัยกามปริฬาหะ จึงเกิดกามปริเยสนา (การแสวงหากาม)

ภิกษุ ท.! (บุถุชนผู้ไม่มีการสดับ เมื่อแสวงหาอยู่อย่างแสวงหากาม ย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสาม คือโดยกาย โดยวาจา โดยใจ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง