[Font : 15 ]
| |
สมภารติดที่อยู่ |  

ภิกษุ ท.! โทษในการติดที่อยู่ 5 อย่างเหล่านี้มีอยู่. 5 อย่างอะไรกันเล่า? 5 อย่างคือ:-

(1) ภิกษุติดที่อยู่ ย่อมมีภัณฑะสิ่งของมาก เป็นผู้ชอบสะสมสิ่งของไว้มาก.

(2) ภิกษุติดที่อยู่ ย่อมมีเภสัชมาก เป้นผู้ชอบสะสมเภสัชไว้มาก.

(3) ภิกษุติดที่อยู่ ย่อมมีกิจมาก มีการงานที่ต้องจัดต้องทำมาก เลยเอาดีในหน้าที่ของสมณะโดยตรงไม่ได้.

(4) ภิกษุติดที่อยู่ ยอ่มจะคลุกคลีกับคฤหัสถ์และบรรพชิต ด้วยการคลุกคลีกันอย่างแบบคฤหัสถ์อันเป็นสิ่งไม่สมควรแก่สมณะ.

(5) ภิกษุติดที่อยู่ จะจากถิ่นที่อยู่นั้นไป เธอ ย่อมจากไปด้วยจิตที่ห่วงใย

ภิกษุ ท.! โทษในการติดที่อยู่ มี 5 อย่างเหล่านี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/268/223.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง