[Font : 15 ]
| |
ไม่ทรงบัญญัติอะไรเป็นอะไร โดยส่วนเดียว |  

(พระผู้มีพระภาค มิได้ทรงเป็นเอกํสวามี คือพวกที่บัญญัติอะไรดิ่งลงไปโดยส่วนเดียว ดังขวานผ่าซาก แต่ทรงเป็น วิภัชชวาที คือ แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ เป็นส่วนที่ควรและไม่ควร ในสิ่งที่มีชื่อเรียกอย่างเดียวกัน ดังที่ปรากฎอยู่ในข้อความข้างล่างนี้; ควรที่พุทธบริษัทจะพึงระวังสังวรเป็นอย่างยิ่ง เพื่อคงอยู่ในร่องรอยแห่งมัชฌิมาปฎิปทา).

ถูกแล้ว ถูกแล้ว คหบดี! คหบดี! โมฆบุรุษเหล่านั้น เป็นผู้ที่ควรถูกข่มขี่ด้วยการข่มขี่อย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดกาลโดยกาล.

คหบดี! เราย่อมไม่กล่าวตบะทุกอย่าง ว่าเป็นตบะที่ควรบำเพ็ญ หรือว่าไม่ควรบำเพ็ญ; เราไม่กล่าวการสมาทานทุกอย่าง ว่าควรสมาทาน หรือไม่ควรสมาทาน; เราไม่กล่าวความเพียรทั้งปวงว่าควรตั้งไว้ หรือไม่ควรตั้งไว้; เราไม่กล่าวการสลัดทั้งปวง ว่าควรสลัด หรือไม่ควรสลัด; เราไม่กล่าวความหลุดพ้นทั้งปวง ว่าควรหลุดพ้น หรือไม่ควรหลุดพ้น.

คหบดี! เมื่อบำเพ็ญตบะใดอยู่ อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อมเรากล่าวการบำเพ็ญตบะชนิดนี้ ว่าไม่ควรบำเพ็ญ; แต่เมื่อบำเพ็ญตบะใดอยู่อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ เรากล่าวการบำเพ็ญตบะชนิดนี้ ว่า ควรบำเพ็ญ.

คหบดี! เมื่อสมาทานการสมาทานใดอยู่ อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม เรากล่าวการสมาทานชนิดนี้ ว่าไม่ควรสมาทาน; แต่เมื่อมีการสมาทานการสมาทานใดอยู่ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ เรากล่าวการสมาทานชนิดนี้ว่า ควรสมาทาน.

คหบดี! เมื่อตั้งไว้ซึ่งความเพียรใดอยู่ อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม เรากล่าวการตั้งไว้ซึ่งความเพียรชนิดนี้ ว่าไม่ควรตั้งไว้; แต่เมื่อตั้งไว้ซึ่งความเพียรใดอยู่ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ เรากล่าวการตั้งไว้ซึ่งความเพียรชนิดนี้ ว่าควรตั้งไว้.

คหบดี! เมื่อสลัดซึ่งการสลัดใดอยู่ อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อมเรากล่าวการสลัดชนิดนี้ ว่าไม่ควรสลัด; แต่เมื่อสลัดซึ่งการสลัดใดอยู่ อกุศล-ธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ เรากล่าวการสลัดชนิดนี้ ว่าควรสลัด.

คหบดี! เมื่อหลุดพ้นด้วยความหลุดพ้นใดอยู่ อกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อม เรากล่าวความหลุดพ้นชนิดนี้ ว่าไม่ควรหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้นด้วยความหลุดพ้นใดอยู่ อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญเรากล่าวความหลุดพ้นชนิดนี้ ว่าควรหลุดพ้น, ดังนี้.

(เกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรอ่านข้อความที่หน้า 245 ภายใต้หัวข้อว่า "ทรงมีหลักเกณฑ์ในการกล่าว ผิดจากหลักเกณฑ์ของคนทั่วไป" เป็นเครื่องประกอบด้วย).

- บาลี ทสก. อํ. 24/205/94. ตรัสแก่วัชชิยมาหิตคหบดี ทึ่ฝั่งสระโบกขรณีชื่อคัคครา ใกล้เมืองจัมปา ภายหลังที่คหบดีนั้นไปโต้วาทะกับพวกปริพพาชกอัญญเดียรถีย์มาแล้ว


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง