[Font : 15 ]
| |
ผู้ชอบเข้าบ้าน |  

ภิกษุ ท.! โทษ 5 อย่างเหล่านี้ เป็นโทษแห่งภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นปรกติ. 5 อย่างอะไรเล่า? 5 อย่างคือ :-

(1) เธอ ย่อมจะต้องอาบัติ เพราะเที่ยวไปไม่บอกลา.

(2) เธอ ย่อมจะต้องอาบัติ เพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่ลับหู.

(3) เธอ ย่อมจะต้องอาบัติ เพราะนั่งร่วมกับผู้หญิงในที่กำบัง.

(4) เธอ ย่อมจะต้องอาบัติ เพราะแสดงธรรมแก่มาตะคารเกิน 5 - 6 คำ.

(5) เธอ ย่อมจะมากไปด้วยความคิดที่หนักไปในทางกาม.

ภิกษุ ท.! โทษ 5 อย่างเหล่านี้แล เป็นโทษแห่งภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นปรกติ.

- บาลี พุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/287/225.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง