[Font : 15 ]
| |
ผู้ที่น่าเคารพ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยธรรม 7 อย่างแล้ว ย่อมเป็นผู้ที่น่ารัก น่าพอใจ น่าเคารพ น่าสรรเสริญ ของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน.

ธรรม 7 อย่างอะไรบ้างเล่า? 7 อย่าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ :

(1) เป็นผู้ไม่ต้องการลาภ.

(2) เป็นผู้ไม่ต้องการสักการะ.

(3) เป็นผู้ไม่ต้องการทำตัวให้เด่น.

(4) เป็นผู้มีความละอาย (ต่อการเป็นทาสกิเลส).

(5) เป็นผู้มีความกลัว (ต่อการเป็นทาสลิเก).

(6) เป็นผู้มีความต้องการน้อย.

(7) เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องตามคลองธรรม.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยธรรม 7 อย่างเหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ที่น่ารัก น่าพอใจ น่าเคารพ น่าสรรเสริญ ของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ด้วยกันแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต สตฺตก. อํ. 23/1/1.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง