[Font : 15 ]
| |
ความต่างระหว่างศีลธรรม กับ พุทธศาสนา

คำบรรยาย ตุลาการิกธรรม ครั้งที่ 1/2500

เรื่อง

ความต่างระหว่าศีลธรรมกับศาสนา

พระอริยนันทมุนี (พุทธทาส อินทปัญโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษา

ณ ห้องบรรยาย ของ เนติบัณฑิตยสภา

15 มิถุนายน 2500

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

การอบรมครั้งนี้ของอาตมา เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าได้แก่ เรื่อง "หลักพระพุทธศาสนา และศีลธรรม พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ". จากหัวข้อนี้เราย่อมเห็นได้ชัดว่า มีเรื่องที่พอจะแบ่งแยกได้เป็น 2 เรื่อง คือเรื่องตัวพระศาสนาและเรื่องศีลธรรม ซึ่งแต่ละเรื่องก็มีวิธีปฏิบัติด้วยกัน. ในโอกาสนี้อยากจะชักชวนให้เรายอมเสียเวลากันสักคราวหนึ่ง เพื่อพิจารณากันถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่า ศาสนา และ ศีลธรรม ; เพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ก็มีว่า หลักพระพุทธศาสนา และศีลธรรม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ