[Font : 15 ]
| |
สรุปความธรรมะเล่มน้อย

ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,

การบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา เป็นครั้งที่ 12 ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่อง ธรรมะเล่มน้อย ต่อไปตามเดิม, และเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้ ก็เป็นการกล่าวสรุปข้อความทั้งหมด ที่ได้กล่าวมา.

เราได้พูดกันถึงเรื่อง ธรรมะเล่มน้อย คือข้อความที่เป็นที่สรุปรวมของธรรมะทั้งหลาย เรียกว่าทั้งจักรวาลของธรรมะ เอามาพูดให้เป็นข้อความสั้นๆ ครบถ้วนสะดวกแก่การศึกษาอย่างธรรมดาๆ ด้วยภาษาธรรมดาๆ เมื่อจดจำไว้ได้แล้ว ก็จะประกันความฟั่นเฝือ ในการที่จะศึกษาธรรมะทั้งหมดทั้งปวง ในพระพุทธศาสนา. ครั้งนี้เป็นการสรุปข้อความทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ ขอให้กำหนดให้ดีๆ คงจะมีประโยชน์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง