[Font : 15 ]
| |
: ทรงมีมรรยาทเป็นสง่า น่าเลื่อมใส |  

ท่านผู้เจริญ! พระสมณโคดมนั้น เมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน ย่อมไม่กระหย่งกายให้สูง ไม่ย่อกายให้ต่ำ ไม่บิดกาย ไม่ส่ายกายไปมา เข้าไป,พระสมณโคดมนั้น ไม่หมุนกายเรื่องนั่ง ไกลเกิน ใกล้เกิน, ไม่ยันกายด้วยมือแล้วจึงนั่ง, ไม่นั่งจมที่นั่ง (เช่นนอนพิงพนักจนเกือบเป็นนอน หรือทิ้งตัวนั่งแรง), พระสมณโคดมนั้น ไม่นั่งกระดิกมือ กระดิกเท้า, ไม่นั่งจุนปลีแข้งขึ้นไว้ด้วยปลีแข้ง (ขัดสมาธิชนิดชันเข่าขึ้นสูง?), ไม่นั่งจุนตาตุ่มไว้ด้วยตาตุ่ม(ตาตุ่มซ้อนกันอยู่), ไม่นั่งยันคางด้วยมือ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง