[Font : 15 ]
| |
10.-13. การเสพคาม - นิคม - นคร - ชนบท |  

สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู่ ซึ่ง คาม (หมู่บ้าน) ชนิดไร อกุศลธรรมเจริญ กุศลธรรมเสื่อม, คามชนิดนี้ เป็นคามอันบุคคล ไม่ควรเสพ.

สารีบุตร ! เมื่อบุคคลเสพอยู่ ซึ่ง คาม ชนิดไร อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญ, คามชนิดนี้ เป็นคามอันบุคคล ควรเสพ.

(ในกรณีแห่ง นิคม - นคร - ชนบท ก็มีหลักเกณฑ์ที่ได้ตรัสไว้ทำนองเดียวกันกับในกรณีแห่ง คาม ข้างบนนี้).


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง