[Font : 15 ]
| |
แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร |  

อานนท์ เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฎการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวงมีอยู่ 8 ประการ

อานนท์! ในกาลใด ตถาคต มีสติ สัมปชัญญะ ปลงอายุสังขาร;ในกาลนั้น แผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน. อานนท์!นี่เป็นเหตุที่ 7 เป็นปัจจัยที่ 7 แห่งการปรากฎการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง.

- บาลี มหา. ที. 10/126, 127/98; อฎฺฐก. อํ. 23/322,323/167. ตรัสแก่พระอานนท์ ที่ปาวาลเจดีย์ เมืองเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง