[Font : 15 ]
| |
: ทรงมีสังฆบริษัทที่เงียบเสียง |  

ข้ออื่นยังมีอีก, พระองค์ผู้เจริญ! หม่อมฉันเป็นกษัตริย์ได้มุรธาภิเษกแล้ว มีอำนาจพอเพื่อให้ฆ่าคนควรฆ่า ริบคนควรริบ ขับคนควรขับ ก็จริงเมื่อนั่งวินิจฉัยคดี ชนทั้งหลายยังอึกทึก กลบเสียงหม่อมฉัน เสียเป็นระยะๆ หม่อมฉัน จะห้ามว่า ท่านผู้เจริญ! พวกท่านอย่ากลบเสียงของเราผู้นั่งวินิจฉัยคดีให้ตกไปโดยระยะๆ เลย จงรอให้จบถ้อยคำของเราเสียก่อนดังนี้ก็ไม่ไหว. เขาเหล่านั้น ยังคงอึกทึกกลบเสียงหม่อมฉันเสียโดยครั้งคราว. ส่วนภิกษุในศาสนานี้, หม่อมฉันเห็นไม่มีเสียงจาม หรือเสียงไอเลย ในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟังเป็นจำนวนหลายร้อย. ที่ล่วงมาแล้วแต่หลังเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่บริษัทจำนวนหลายร้อย, ถ้าสาวกคนหนึ่งคนใดในที่นั้นไอขึ้น เพื่อนสพรหมจารีด้วยกัน จะกระทบเข่าด้วยเข่า เพื่อให้รู้สึกว่า "ท่านจงมีเสียงน้อย, ท่านอย่างกระทำเสียง, พระผู้มีพระภาคศาสดาของพวกเรากำลังแสดงธรรม" ดังนี้. หม่อมฉันทีความเห็นว่าอัศจรรย์จริงๆ ไม่เคยมีจริงๆ บริษัทมีระเบียบเรียบร้อยดีอย่างนี้ โดยไม่ต้องใช้อาชญา หรือศาสตราเลย. พระองค์ผู้เจริญ! หม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่เรียบร้อยดีอย่างนี้ นอกจากบริษัทนี้.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! แม้นี้ ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉัน ในพระผู้มีพระภาค.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง