[Font : 15 ]
| |
ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม

- 43 -

25 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้ว ในวันนี้ จะได้พูดกันถึงปัญหาสุดท้าย คือ การที่โลกนี้ มิได้มีการบังคับจิต เพื่อบรมธรรม แม้แต่ระบบใด. ในครั้งที่แล้วมา ได้พูดถึงปัญหาต่างๆ ของมนุษย์เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ปัญหาที่ กำลังมีอยู่เฉพาะหน้าในเวลานี้, คือความทุกข์ของโลก ทั้งโดยอย่างที่เปิดเผย และอย่างที่เร้นลับ. และได้ชี้ให้เห็นว่า มันเนื่องมาจากการที่ลุ่มหลงอยู่ในเรื่องของวัตถุ ที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า "วัตถุนิยม" ; และความลุ่มหลงนี้ได้มีมากขึ้นทุกที จนได้สูญเสียระบบวัฒนธรรม หรือจริยธรรมดั้งเดิม หวังแต่ความก้าวหน้าทางวัตถุ มีความเจริญทางวัตถุ ในลักษณะที่เป็นภัยแก่มนุษย์เองยิ่งขึ้นทุกที. แม้ว่าจะมีการศึกษามาก ก้าวหน้ามาก จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ; การศึกษา หรือการก้าวหน้าเหล่านั้น


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ